جذابیت هفت سین ایرانی برای هیأت تایلندی+ تصویر

جذابیت هفت سین ایرانی برای هیأت تایلندی+ تصویر
در حاشیه بازدید وزیر بهداشت تایلند از مرکز جامع سلامت محکم کار، سفره هفت‌سین ایرانی توجه هیأت تایلندی را به خود جلب کرد.

جذابیت هفت سین ایرانی برای هیأت تایلندی+ تصویر

در حاشیه بازدید وزیر بهداشت تایلند از مرکز جامع سلامت محکم کار، سفره هفت‌سین ایرانی توجه هیأت تایلندی را به خود جلب کرد.
جذابیت هفت سین ایرانی برای هیأت تایلندی+ تصویر

View more posts from this author