جریانی خلاف رهبری هر روز از سوی دشمن شکل می‌گیرد

جریانی خلاف رهبری هر روز از سوی دشمن شکل می‌گیرد
استاد عالی حوزه علمیه قم گفت: هر روز جریانی خلاف رهبری از سوی دشمن شکل می‌گیرد و این ستیزه با خط ولایت است.

جریانی خلاف رهبری هر روز از سوی دشمن شکل می‌گیرد

استاد عالی حوزه علمیه قم گفت: هر روز جریانی خلاف رهبری از سوی دشمن شکل می‌گیرد و این ستیزه با خط ولایت است.
جریانی خلاف رهبری هر روز از سوی دشمن شکل می‌گیرد

View more posts from this author