جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد

جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد
مدیرکل هواپیمایی ایران تور شعبه مشهد، جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد را تشریح کرد.

جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد

مدیرکل هواپیمایی ایران تور شعبه مشهد، جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد را تشریح کرد.
جزئیات بازگشت پرواز شماره 961 ایران ایرتور مشهد ـ تهران به فرودگاه مشهد

View more posts from this author