جزئیات جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان قابل انتقال به انسان با اقدام به‌موقع در گیلان

جزئیات جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان قابل انتقال به انسان با اقدام به‌موقع در گیلان
رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه اخیراً گزارش سوله جدیدی آلوده به بیماری در منطقه گردشگری در گیلان داده شد که آن را در نطفه خفه کردیم، گفت: بیش از 3 هزار و 300 پرنده آبزی مهاجر تلف شده بودند که با ارائه گزارش‌ها و اقدام به موقع همکاران ما و محیط زیست، نوع ویروس مشترک بین انسان و پرندگان و از نوع خطرناک بود.

جزئیات جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان قابل انتقال به انسان با اقدام به‌موقع در گیلان

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه اخیراً گزارش سوله جدیدی آلوده به بیماری در منطقه گردشگری در گیلان داده شد که آن را در نطفه خفه کردیم، گفت: بیش از 3 هزار و 300 پرنده آبزی مهاجر تلف شده بودند که با ارائه گزارش‌ها و اقدام به موقع همکاران ما و محیط زیست، نوع ویروس مشترک بین انسان و پرندگان و از نوع خطرناک بود.
جزئیات جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان قابل انتقال به انسان با اقدام به‌موقع در گیلان

View more posts from this author