جزئیات طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز/ نمایندگان به دنبال تک‌نرخی شدن ارز

جزئیات طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز/ نمایندگان به دنبال تک‌نرخی شدن ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز خبر داد و گفت: این طرح دارای چند محور است که به مدیریت بازار ارز می‌انجامد.

جزئیات طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز/ نمایندگان به دنبال تک‌نرخی شدن ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز خبر داد و گفت: این طرح دارای چند محور است که به مدیریت بازار ارز می‌انجامد.
جزئیات طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز/ نمایندگان به دنبال تک‌نرخی شدن ارز

View more posts from this author