جزئیات کامل از شایعه جادوگری در ورزشگاه هفت‌تیر بابل + مستندات

جزئیات کامل از شایعه جادوگری در ورزشگاه هفت‌تیر بابل + مستندات
در حاشیه دیدار دو تیم خونه به خونه بابل و نفت مسجد سلیمان فردی با کاور شبرنگی پشت نیمکت تیم نفت، قلم و کاغذ به‌دست مشغول کشیدن اشکال هندسی بود که دوربین برنامه فوتبال 1، زیرکانه این صحنه را شکار کرد.

جزئیات کامل از شایعه جادوگری در ورزشگاه هفت‌تیر بابل + مستندات

در حاشیه دیدار دو تیم خونه به خونه بابل و نفت مسجد سلیمان فردی با کاور شبرنگی پشت نیمکت تیم نفت، قلم و کاغذ به‌دست مشغول کشیدن اشکال هندسی بود که دوربین برنامه فوتبال 1، زیرکانه این صحنه را شکار کرد.
جزئیات کامل از شایعه جادوگری در ورزشگاه هفت‌تیر بابل + مستندات

View more posts from this author