جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل شد

جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل شد
جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل و در اختیار اعضای هلال احمر قرار گرفت.

جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل شد

جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل و در اختیار اعضای هلال احمر قرار گرفت.
جعبه سیاه هواپیمای تهران ـ یاسوج به پایین کوه منتقل شد

View more posts from this author