جعفری: رسانه‌ها مطالبات کردستان را براساس شرایط کشور پیگیری کنند

جعفری: رسانه‌ها مطالبات کردستان را براساس شرایط کشور پیگیری کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: پیگیری مطالبات استان یکی از وظایف رسانه‌هاست اما این موضوع باید با درنظر گرفتن شرایط کشور و مطابق با شأنیت کردستان باشد.

جعفری: رسانه‌ها مطالبات کردستان را براساس شرایط کشور پیگیری کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: پیگیری مطالبات استان یکی از وظایف رسانه‌هاست اما این موضوع باید با درنظر گرفتن شرایط کشور و مطابق با شأنیت کردستان باشد.
جعفری: رسانه‌ها مطالبات کردستان را براساس شرایط کشور پیگیری کنند

خبرگزاری مهر

View more posts from this author