جلسات مجمع نمایندگان هرمزگان بیشتر شده است

جلسات مجمع نمایندگان هرمزگان بیشتر شده است
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: جلسات مجمع نمایندگان استان هرمزگان از ابتدای تشکیل مجلس دهم با جدیت پیگیری شده و تعداد جلساتی که در قالب مجمع نمایندگان استان داشته‌ایم بیش از دوره‌های قبل بوده است.

جلسات مجمع نمایندگان هرمزگان بیشتر شده است

نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: جلسات مجمع نمایندگان استان هرمزگان از ابتدای تشکیل مجلس دهم با جدیت پیگیری شده و تعداد جلساتی که در قالب مجمع نمایندگان استان داشته‌ایم بیش از دوره‌های قبل بوده است.
جلسات مجمع نمایندگان هرمزگان بیشتر شده است

View more posts from this author