جلوگیری از لو رفتن اطلاعات بیشتر یکی از انگیزه‌های خودکشی سیدامامی بود

جلوگیری از لو رفتن اطلاعات بیشتر یکی از انگیزه‌های خودکشی سیدامامی بود
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انگیزه سیدامامی برای خودکشی، گفت: انگیزه‌های بسیاری از جمله جلوگیری از لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر در رابطه با این جاسوسی را می‌توان در این خودکشی دخیل دانست.

جلوگیری از لو رفتن اطلاعات بیشتر یکی از انگیزه‌های خودکشی سیدامامی بود

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انگیزه سیدامامی برای خودکشی، گفت: انگیزه‌های بسیاری از جمله جلوگیری از لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر در رابطه با این جاسوسی را می‌توان در این خودکشی دخیل دانست.
جلوگیری از لو رفتن اطلاعات بیشتر یکی از انگیزه‌های خودکشی سیدامامی بود

View more posts from this author