جلوی سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی گرفته شود/ لزوم دوری از فکرهای بسته

جلوی سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی گرفته شود/ لزوم دوری از فکرهای بسته
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها مهمترین راهکارها برای تحقق شعار سال است.

جلوی سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی گرفته شود/ لزوم دوری از فکرهای بسته

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها مهمترین راهکارها برای تحقق شعار سال است.
جلوی سنگ‌اندازی‌ها در راه تولید داخلی گرفته شود/ لزوم دوری از فکرهای بسته

View more posts from this author