جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر 2 هزار نفر است

جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر 2 هزار نفر است
دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با اشاره به اینکه جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر حدود 2 هزار نفر است از نبود درآمد مستمر در این نهاد حمایتی خبر داد.

جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر 2 هزار نفر است

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با اشاره به اینکه جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر حدود 2 هزار نفر است از نبود درآمد مستمر در این نهاد حمایتی خبر داد.
جمعیت هدف در انجمن حمایت از زندانیان کاشمر 2 هزار نفر است

بازی

View more posts from this author