جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح نوروزی مشارکت می‌کند

جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح نوروزی مشارکت می‌کند
مدیرعامل هلال احمر استان زنجان، تعداد نیروهای همکاری جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی را حدود 350 نفر اعلام کرد و گفت: این نیروها در راستای عمل به وظایف تعریفی هلال احمر در محورها مستقر شده‌اند.

جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح نوروزی مشارکت می‌کند

مدیرعامل هلال احمر استان زنجان، تعداد نیروهای همکاری جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی را حدود 350 نفر اعلام کرد و گفت: این نیروها در راستای عمل به وظایف تعریفی هلال احمر در محورها مستقر شده‌اند.
جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح نوروزی مشارکت می‌کند

آلرژی و تغذیه

لردگان

View more posts from this author