جمعی از علمای اهل سنت افغانستان در یادمان شهدای شلمچه حضور یافتند

جمعی از علمای اهل سنت افغانستان در یادمان شهدای شلمچه حضور یافتند
جمعی از علمای اهل سنت افغانستان با حضور در یادمان شلمچه به مقام شهیدان ادای احترام کرد.

جمعی از علمای اهل سنت افغانستان در یادمان شهدای شلمچه حضور یافتند

جمعی از علمای اهل سنت افغانستان با حضور در یادمان شلمچه به مقام شهیدان ادای احترام کرد.
جمعی از علمای اهل سنت افغانستان در یادمان شهدای شلمچه حضور یافتند

View more posts from this author