جمع‌آوری بیش از 500 میلیون ریال در جشن گلریزان سقز

جمع‌آوری بیش از 500 میلیون ریال در جشن گلریزان سقز
فرماندار شهرستان سقز گفت: خیران سقزی در جشن گلریزان بیش از 550 میلیون ریال کمک نقدی کردند.

جمع‌آوری بیش از 500 میلیون ریال در جشن گلریزان سقز

فرماندار شهرستان سقز گفت: خیران سقزی در جشن گلریزان بیش از 550 میلیون ریال کمک نقدی کردند.
جمع‌آوری بیش از 500 میلیون ریال در جشن گلریزان سقز

ایرانی

View more posts from this author