جمع‌آوری روزانه 800 کامیون نمک از بستر دریاچه ارومیه/ هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به احیای دریاچه ارومیه شفاف‌سازی شود

جمع‌آوری روزانه 800 کامیون نمک از بستر دریاچه ارومیه/ هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به احیای دریاچه ارومیه شفاف‌سازی شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: روزانه 800 کامیون از بستر دریاچه ارومیه نمک جمع‌آوری و حمل می‌کنند.

جمع‌آوری روزانه 800 کامیون نمک از بستر دریاچه ارومیه/ هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به احیای دریاچه ارومیه شفاف‌سازی شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: روزانه 800 کامیون از بستر دریاچه ارومیه نمک جمع‌آوری و حمل می‌کنند.
جمع‌آوری روزانه 800 کامیون نمک از بستر دریاچه ارومیه/ هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی به احیای دریاچه ارومیه شفاف‌سازی شود

View more posts from this author