جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است/ ضرورت فعالیت در جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی

جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است/ ضرورت فعالیت در جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه امروز جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است، گفت: باید در دو جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم فعال بود.

جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است/ ضرورت فعالیت در جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه امروز جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است، گفت: باید در دو جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم فعال بود.
جنگ بی‌امانی علیه نیروهای انقلابی شکل گرفته است/ ضرورت فعالیت در جبهه فرهنگی و خدمت‌رسانی

View more posts from this author