جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است/ توزیع انواع جنس خارجی در منطقه آزاد اروند دردآور است

جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است/ توزیع انواع جنس خارجی در منطقه آزاد اروند دردآور است
نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است، گفت: درد‌آور است که رهبری از توجه به کالای ایرانی سخن می‌گویند اما سیاست‌ دولت‌ چاق‌تر شدن مناطق آزاد همچون منطقه آزاد اروند است.

جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است/ توزیع انواع جنس خارجی در منطقه آزاد اروند دردآور است

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است، گفت: درد‌آور است که رهبری از توجه به کالای ایرانی سخن می‌گویند اما سیاست‌ دولت‌ چاق‌تر شدن مناطق آزاد همچون منطقه آزاد اروند است.
جهاد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی است/ توزیع انواع جنس خارجی در منطقه آزاد اروند دردآور است

View more posts from this author