جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است /ساماندهی فضای مجازی

جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است /ساماندهی فضای مجازی
عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است، گفت: در راستای بهبود شرایط و رفع مشکلات در فضای مجازی مقرر شد این فضا ساماندهی شوند.

جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است /ساماندهی فضای مجازی

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است، گفت: در راستای بهبود شرایط و رفع مشکلات در فضای مجازی مقرر شد این فضا ساماندهی شوند.
جهاد در فضای مجازی از ذکر بعد نماز مهم‌تر است /ساماندهی فضای مجازی

View more posts from this author