جهانگیری به کمپین «نه به تصادفات» پیوست

جهانگیری به کمپین «نه به تصادفات» پیوست
معاون اول رئیس جمهور با امضای میثاق‌نامه «نه به تصادفات» گفت: از اقدام شایسته «نه به تصادفات» حمایت می‌کنیم و از همه ملت بزرگ ایران می‌خواهیم که این طرح را همراهی کنند.

جهانگیری به کمپین «نه به تصادفات» پیوست

معاون اول رئیس جمهور با امضای میثاق‌نامه «نه به تصادفات» گفت: از اقدام شایسته «نه به تصادفات» حمایت می‌کنیم و از همه ملت بزرگ ایران می‌خواهیم که این طرح را همراهی کنند.
جهانگیری به کمپین «نه به تصادفات» پیوست

View more posts from this author