جوانان باید گوش به‌فرمان ولایت فقیه باشند

جوانان باید گوش به‌فرمان ولایت فقیه باشند
فرماندار رابر گفت: امروز همه جوانان باید گوش به‌فرمان و پا در رکاب ولایت فقیه باشند، چرا که یکی از مهم‌ترین الطاف خداوند در حق ما وجود مقام معظم رهبری است.

جوانان باید گوش به‌فرمان ولایت فقیه باشند

فرماندار رابر گفت: امروز همه جوانان باید گوش به‌فرمان و پا در رکاب ولایت فقیه باشند، چرا که یکی از مهم‌ترین الطاف خداوند در حق ما وجود مقام معظم رهبری است.
جوانان باید گوش به‌فرمان ولایت فقیه باشند

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

View more posts from this author