حاتمی بازی با سپاهان را از دست داد

حاتمی بازی با سپاهان را از دست داد
پزشک تیم فوتبال پدیده گفت: وضعیت مصدومیت بابک حاتمی مدافع راست پدیده اواخر هفته مشخص خواهد شد و این بازیکن در بازی با سپاهان غایب است.

حاتمی بازی با سپاهان را از دست داد

پزشک تیم فوتبال پدیده گفت: وضعیت مصدومیت بابک حاتمی مدافع راست پدیده اواخر هفته مشخص خواهد شد و این بازیکن در بازی با سپاهان غایب است.
حاتمی بازی با سپاهان را از دست داد

View more posts from this author