حادثه قطار در تاکستان ۵ راس گوسفند را تلف کرد/مسافران در سلامت کامل هستند

حادثه قطار در تاکستان ۵ راس گوسفند را تلف کرد/مسافران در سلامت کامل هستند
مدیرکل راه‌آهن شمال غرب کشور ازبرخورد قطار زنجان – تهران با گله گوسفندان در تاکستان خبر داد.

حادثه قطار در تاکستان ۵ راس گوسفند را تلف کرد/مسافران در سلامت کامل هستند

مدیرکل راه‌آهن شمال غرب کشور ازبرخورد قطار زنجان – تهران با گله گوسفندان در تاکستان خبر داد.
حادثه قطار در تاکستان ۵ راس گوسفند را تلف کرد/مسافران در سلامت کامل هستند

View more posts from this author