حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت/ عدم پاسخ‌گویی، بهای رأی اعتماد مجدد

حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت/ عدم پاسخ‌گویی، بهای رأی اعتماد مجدد
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت، گفت: بهای رأی اعتماد مجدد عدم پاسخگویی وزرا خواهد بود.

حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت/ عدم پاسخ‌گویی، بهای رأی اعتماد مجدد

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت، گفت: بهای رأی اعتماد مجدد عدم پاسخگویی وزرا خواهد بود.
حاشیه امنیت وزرا افزایش یافت/ عدم پاسخ‌گویی، بهای رأی اعتماد مجدد

View more posts from this author