حال آب‌ و تالاب‌ خوش نیست/ محیط زیست «قیم» می‌خواهد

حال آب‌ و تالاب‌ خوش نیست/ محیط زیست «قیم» می‌خواهد
نفس تالاب‌ها درنمی‌آید، حق‌آبه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند، مزارع و صنایع همسایه تالاب‌ها هستند، تالاب‌ها ارزش‌گذاری نشدند، حال محیط زیست بحرانی است، محیط زیست نیاز به قیم دارد، … این‌ها بخشی از دردهای حامیان محیط زیست است.

حال آب‌ و تالاب‌ خوش نیست/ محیط زیست «قیم» می‌خواهد

نفس تالاب‌ها درنمی‌آید، حق‌آبه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند، مزارع و صنایع همسایه تالاب‌ها هستند، تالاب‌ها ارزش‌گذاری نشدند، حال محیط زیست بحرانی است، محیط زیست نیاز به قیم دارد، … این‌ها بخشی از دردهای حامیان محیط زیست است.
حال آب‌ و تالاب‌ خوش نیست/ محیط زیست «قیم» می‌خواهد

View more posts from this author