حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود/ توجه به الگوسازی در بین نسل جوان

حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود/ توجه به الگوسازی در بین نسل جوان
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود، گفت: امروزه نسل جوان نیاز زیادی به الگوسازی دارد.

حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود/ توجه به الگوسازی در بین نسل جوان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود، گفت: امروزه نسل جوان نیاز زیادی به الگوسازی دارد.
حجت‌الاسلام رازینی خود را وقف دانشگاه کرده بود/ توجه به الگوسازی در بین نسل جوان

View more posts from this author