حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست

حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست
رئیس دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب با بیان اینکه حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست، گفت: باید با این فضای مازوخیستی مقابله کرد.

حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست

رئیس دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب با بیان اینکه حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست، گفت: باید با این فضای مازوخیستی مقابله کرد.
حجم پمپاژ نفرت و سیاهی در فضای مجازی به هیچ‌وجه طبیعی نیست

View more posts from this author