حجم کمک‌های مردمی در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود

حجم کمک‌های مردمی در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود
معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران گفت: حجم کمک‌های مردمی به جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود.

حجم کمک‌های مردمی در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران گفت: حجم کمک‌های مردمی به جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود.
حجم کمک‌های مردمی در هنگام وقوع زلزله در استان کرمانشاه بی‌سابقه بود

View more posts from this author