حداد عادل با استاندار اصفهان دیدار کرد+ تصویر

حداد عادل با استاندار اصفهان دیدار کرد+ تصویر
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با استاندار اصفهان دیدار و در خصوص مسائل مختلف استان به ویژه موزه بزرگ اصفهان گفت‌وگو کرد.

حداد عادل با استاندار اصفهان دیدار کرد+ تصویر

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با استاندار اصفهان دیدار و در خصوص مسائل مختلف استان به ویژه موزه بزرگ اصفهان گفت‌وگو کرد.
حداد عادل با استاندار اصفهان دیدار کرد+ تصویر

View more posts from this author