حدود 7 هزار واحد از 27 هزار واحد مرغداری موجود در کشور غیرمجاز است

حدود 7 هزار واحد از 27 هزار واحد مرغداری موجود در کشور غیرمجاز است
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: متاسفانه از 27 هزار واحد مرغداری موجود کشور حدود 7 هزار واحد غیرمجاز است که البته تعدادی از آنها با بازسازی و تغییرات و اعمال مقررات می‌توانند پروانه لازم را اخذ کنند.

حدود 7 هزار واحد از 27 هزار واحد مرغداری موجود در کشور غیرمجاز است

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: متاسفانه از 27 هزار واحد مرغداری موجود کشور حدود 7 هزار واحد غیرمجاز است که البته تعدادی از آنها با بازسازی و تغییرات و اعمال مقررات می‌توانند پروانه لازم را اخذ کنند.
حدود 7 هزار واحد از 27 هزار واحد مرغداری موجود در کشور غیرمجاز است

View more posts from this author