حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در نوروز

حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در نوروز
رئیس سازمان دامپزشکی از حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی اعم از گوشت قرمز، گوشت مرغ، آبزیان و عسل از چرخه مصرف طی 15 روز گذشته و از آغاز نظارت نوروزی دامپزشکی در سطح کشور خبر داد.

حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در نوروز

رئیس سازمان دامپزشکی از حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی اعم از گوشت قرمز، گوشت مرغ، آبزیان و عسل از چرخه مصرف طی 15 روز گذشته و از آغاز نظارت نوروزی دامپزشکی در سطح کشور خبر داد.
حذف بیش از یک میلیون کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در نوروز

View more posts from this author