حرم مطهر رضوی در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست

حرم مطهر رضوی در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست
حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست.

حرم مطهر رضوی در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست

حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست.
حرم مطهر رضوی در شب وفات حضرت زینب کبری(س) به سوگ نشست

View more posts from this author