حزب‌های مختلف در خانه احزاب نقش دارند/ آمریکا به دنبال تفرقه‌اندازی بین دولت و ملت ایران است

حزب‌های مختلف در خانه احزاب نقش دارند/ آمریکا به دنبال تفرقه‌اندازی بین دولت و ملت ایران است
رئیس خانه احزاب ایران گفت: بین سه گروه سیاسی در خانه احزاب تفاهم شد که هر حزبی به هر تعداد که فعال باشد در اداره خانه احزاب نقش داشته باشند.

حزب‌های مختلف در خانه احزاب نقش دارند/ آمریکا به دنبال تفرقه‌اندازی بین دولت و ملت ایران است

رئیس خانه احزاب ایران گفت: بین سه گروه سیاسی در خانه احزاب تفاهم شد که هر حزبی به هر تعداد که فعال باشد در اداره خانه احزاب نقش داشته باشند.
حزب‌های مختلف در خانه احزاب نقش دارند/ آمریکا به دنبال تفرقه‌اندازی بین دولت و ملت ایران است

View more posts from this author