حساب انقلاب از گرفتاری‌ها جدا شد

حساب انقلاب از گرفتاری‌ها جدا شد
مردم مرکز مازندران در راهپیمایی 22 بهمن‌ماه 96 با شرکت باشکوه خود در این حماسه ملی، حضوری تماشایی را رقم زدند و آنهایی که به هر دلیلی به مراسم نیامدند و از دور تماشاگر بودند، عدم حضورشان را از مسائل انقلاب جدا کردند.

حساب انقلاب از گرفتاری‌ها جدا شد

مردم مرکز مازندران در راهپیمایی 22 بهمن‌ماه 96 با شرکت باشکوه خود در این حماسه ملی، حضوری تماشایی را رقم زدند و آنهایی که به هر دلیلی به مراسم نیامدند و از دور تماشاگر بودند، عدم حضورشان را از مسائل انقلاب جدا کردند.
حساب انقلاب از گرفتاری‌ها جدا شد

View more posts from this author