حساسیت حوزه علمیه برابر حرمت‌شکنی‌ها و رواج ضدارزش‌ها/ اسلام مترقی‌ترین اندیشه‌ها را در زمینه زنان دارد

حساسیت حوزه علمیه برابر حرمت‌شکنی‌ها و رواج ضدارزش‌ها/ اسلام مترقی‌ترین اندیشه‌ها را در زمینه زنان دارد
امام جمعه قم گفت: حوزه و مراجع عظام تقلید در قبال حرمت‌شکنی، رواج ضدارزش‌ها و زیرپاگذاشتن مقررات الهی در جشن‌ها حساس هستند و آن را محکوم می‌کنند.

حساسیت حوزه علمیه برابر حرمت‌شکنی‌ها و رواج ضدارزش‌ها/ اسلام مترقی‌ترین اندیشه‌ها را در زمینه زنان دارد

امام جمعه قم گفت: حوزه و مراجع عظام تقلید در قبال حرمت‌شکنی، رواج ضدارزش‌ها و زیرپاگذاشتن مقررات الهی در جشن‌ها حساس هستند و آن را محکوم می‌کنند.
حساسیت حوزه علمیه برابر حرمت‌شکنی‌ها و رواج ضدارزش‌ها/ اسلام مترقی‌ترین اندیشه‌ها را در زمینه زنان دارد

View more posts from this author