حسن شمشادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

حسن شمشادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم علیه حسن شمشادی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کرد.

حسن شمشادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم علیه حسن شمشادی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کرد.
حسن شمشادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

View more posts from this author