حضرت زهرا (س) نخستین قربانی راه ولایت هستند/ خاطرات انقلاب باید در دهه فجر تبیین شود

حضرت زهرا (س) نخستین قربانی راه ولایت هستند/ خاطرات انقلاب باید در دهه فجر تبیین شود
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: حضرت زهرا (س) نتوانستند تحمل کنند حکومتی به وجود بیاید که ولایت و دیانت آن از یکدیگر جدا باشد، بنابراین ایشان نخستین قربانی این راه هستند.

حضرت زهرا (س) نخستین قربانی راه ولایت هستند/ خاطرات انقلاب باید در دهه فجر تبیین شود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: حضرت زهرا (س) نتوانستند تحمل کنند حکومتی به وجود بیاید که ولایت و دیانت آن از یکدیگر جدا باشد، بنابراین ایشان نخستین قربانی این راه هستند.
حضرت زهرا (س) نخستین قربانی راه ولایت هستند/ خاطرات انقلاب باید در دهه فجر تبیین شود

View more posts from this author