حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی است

حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی است
امام‌جمعه اسفراین گفت: امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی که همواره در این مسیر تلاش می‌کردند.

حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی است

امام‌جمعه اسفراین گفت: امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی که همواره در این مسیر تلاش می‌کردند.
حضرت علی(ع) نماد عدالت و جوانمردی است

نخبگان

View more posts from this author