حضور حوزه علمیه خواهران با 9 غرفه در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

حضور حوزه علمیه خواهران با 9 غرفه در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با راه اندازی 9 غرفه در زمینه قرآن و معنویات مقام معظم رهبری در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور پیدا کرد.

حضور حوزه علمیه خواهران با 9 غرفه در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با راه اندازی 9 غرفه در زمینه قرآن و معنویات مقام معظم رهبری در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور پیدا کرد.
حضور حوزه علمیه خواهران با 9 غرفه در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

ganool review

View more posts from this author