حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور امری ضروری است‌/ در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی افزایش می‌یابد

حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور امری ضروری است‌/ در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی افزایش می‌یابد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برگزاری کاروان‌های راهیان نور دانشجویی برای نسل امروز امری ضروری است‌، گفت: در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی راهیان نور افزایش می‌یابد.

حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور امری ضروری است‌/ در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی افزایش می‌یابد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برگزاری کاروان‌های راهیان نور دانشجویی برای نسل امروز امری ضروری است‌، گفت: در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی راهیان نور افزایش می‌یابد.
حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور امری ضروری است‌/ در سال 97 ظرفیت برپایی اردوهای دانشجویی افزایش می‌یابد

View more posts from this author