حضور در کاروان‌ راهیان‌ نور باعث افتخار است/ دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشت

حضور در کاروان‌ راهیان‌ نور باعث افتخار است/ دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشت
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران با تأکید بر اینکه دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشته است، گفت: حضور در کاروان‌های راهیان‌ نور باعث افتخار است.

حضور در کاروان‌ راهیان‌ نور باعث افتخار است/ دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشت

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران با تأکید بر اینکه دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشته است، گفت: حضور در کاروان‌های راهیان‌ نور باعث افتخار است.
حضور در کاروان‌ راهیان‌ نور باعث افتخار است/ دعای خانواده شهدا در موفقیت‌ام نقش اساسی داشت

View more posts from this author