حضور سالیانه بیش از 4 هزار روحانی در کاروان‌های راهیان‌نور

حضور سالیانه بیش از 4 هزار روحانی در کاروان‌های راهیان‌نور
مسؤول سازمان بسیج طلاب و روحانیون گفت: بیش از 4 هزار روحانی هرساله در حرکت راهیان‌نور حضور پیدا می‌کنند و در میان هر اتوبوس عازم به مناطق عملیاتی و راهیان‌نور یک روحانی همراه است.

حضور سالیانه بیش از 4 هزار روحانی در کاروان‌های راهیان‌نور

مسؤول سازمان بسیج طلاب و روحانیون گفت: بیش از 4 هزار روحانی هرساله در حرکت راهیان‌نور حضور پیدا می‌کنند و در میان هر اتوبوس عازم به مناطق عملیاتی و راهیان‌نور یک روحانی همراه است.
حضور سالیانه بیش از 4 هزار روحانی در کاروان‌های راهیان‌نور

View more posts from this author