حضور سردار باقرزاده با پوشش بختیاری در مراسم استقبال از شهدا

حضور سردار باقرزاده با پوشش بختیاری در مراسم استقبال از شهدا
دقایقی پیش پیکر پاک و مطهر 118 شهید تازه تفحص‌شده با استقبال باشکوه سران طوایف و عشایر عرب و بختیاری از طریق مرز شلمچه وارد وطن شد.

حضور سردار باقرزاده با پوشش بختیاری در مراسم استقبال از شهدا

دقایقی پیش پیکر پاک و مطهر 118 شهید تازه تفحص‌شده با استقبال باشکوه سران طوایف و عشایر عرب و بختیاری از طریق مرز شلمچه وارد وطن شد.
حضور سردار باقرزاده با پوشش بختیاری در مراسم استقبال از شهدا

View more posts from this author