حضور مردم در راهپیمایی‌ روز قدس خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

حضور مردم در راهپیمایی‌ روز قدس خنثی‌کننده توطئه دشمنان است
جانشین فرمانده سپاه کاشمر با بیان اینکه مردم نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی‌ روز قدس را خنثی‌کننده ترفندها و توطئه‌های دشمنان عنوان کرد.

حضور مردم در راهپیمایی‌ روز قدس خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

جانشین فرمانده سپاه کاشمر با بیان اینکه مردم نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی‌ روز قدس را خنثی‌کننده ترفندها و توطئه‌های دشمنان عنوان کرد.
حضور مردم در راهپیمایی‌ روز قدس خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

موسیقی

View more posts from this author