حضور مسافران در مازندران 4 برابر جمعیت استان است

حضور مسافران در مازندران 4 برابر جمعیت استان است
جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران گفت: 12 میلیون نفر شب اقامت مسافر در مازندران داشتیم که این عدد نشان‌دهنده ظرفیت 4 برابری نسبت به جمعیت این استان است.

حضور مسافران در مازندران 4 برابر جمعیت استان است

جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران گفت: 12 میلیون نفر شب اقامت مسافر در مازندران داشتیم که این عدد نشان‌دهنده ظرفیت 4 برابری نسبت به جمعیت این استان است.
حضور مسافران در مازندران 4 برابر جمعیت استان است

View more posts from this author