حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است
کارشناس مسایل سیاسی گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است و موضوعات فرعی را نباید به جای موضوعات اصلی قرار داد.

حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

کارشناس مسایل سیاسی گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است و موضوعات فرعی را نباید به جای موضوعات اصلی قرار داد.
حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

View more posts from this author