حضور ۲ بوکسور ابهری در مسابقات قهرمانی کشور

حضور ۲ بوکسور ابهری در مسابقات قهرمانی کشور
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر خبر گفت: دو بوکسور ابهری همراه با تیم استان زنجان در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا می‌کنند.

حضور ۲ بوکسور ابهری در مسابقات قهرمانی کشور

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر خبر گفت: دو بوکسور ابهری همراه با تیم استان زنجان در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا می‌کنند.
حضور ۲ بوکسور ابهری در مسابقات قهرمانی کشور

View more posts from this author