حضور 3 همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو

حضور 3 همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو
سه ورزشکار همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو کشورمان که به میزبانی شهرستان همدان در حال برگزاری است، حضور دارند.

حضور 3 همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو

سه ورزشکار همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو کشورمان که به میزبانی شهرستان همدان در حال برگزاری است، حضور دارند.
حضور 3 همدانی در اردوی تیم ملی کیک‌بوکسینگ‌واکو

View more posts from this author