حضور 4 نماینده تالار هنر اصفهان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

حضور 4 نماینده تالار هنر اصفهان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
رئیس تالار هنر اصفهان گفت: با 4 نماینده در سه بخش بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور داریم و دو نمایشنامه تالار هنر هم برای چاپ در کتاب جشنواره انتخاب شده است.

حضور 4 نماینده تالار هنر اصفهان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

رئیس تالار هنر اصفهان گفت: با 4 نماینده در سه بخش بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور داریم و دو نمایشنامه تالار هنر هم برای چاپ در کتاب جشنواره انتخاب شده است.
حضور 4 نماینده تالار هنر اصفهان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

View more posts from this author