حضور 40 کشور خارجی در کنگره جراحی اصفهان

حضور 40 کشور خارجی در کنگره جراحی اصفهان
دبیر علمی کنگره بین‌المللی جراحی کم تهاجمی گفت: سخنرانانی از 40 خارجی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در این سمینار حضور دارند.

حضور 40 کشور خارجی در کنگره جراحی اصفهان

دبیر علمی کنگره بین‌المللی جراحی کم تهاجمی گفت: سخنرانانی از 40 خارجی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در این سمینار حضور دارند.
حضور 40 کشور خارجی در کنگره جراحی اصفهان

View more posts from this author